תנאי שימוש

תקף מתאריך: 19/3/2018


מבוא

השימוש באתר ו/או באפליקציה "Uniper" המהווה, בין השאר, מערכת חדשנית שמאפשרת לאזרחים ותיקים לחיות חיים חברתיים פעילים ובריאים ולהפיג בדידות ושעמום לרבות באמצעות מכשור כמפורט בתנאי שימוש אלה (להלן: "האתר ו/או האפליקציה" או "השירות") הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר ו/או באפליקציה מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש") לתנאים כאמור.

השימוש בשירות הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים.

מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האתר ו/או האפליקציה, חברת יוניפר קייר טכנולוגיות בע"מ, ח.פ.  515388601 (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר ו/או לאפליקציה ו/או המשתמשים בשירותי המפעילה. שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירות מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש בשירות. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך בשירות אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ו/או לאפליקציה ולשירות ויחולו על כל שימוש שתעשה בהם לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בהם או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בהם או באמצעותם וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר ו/או באפליקציה אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח התנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר ו/או באפליקציה במועד שימושך באתר ו/או באפליקציה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או באפליקציה, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר ו/או באפליקציה.

בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר ו/או באפליקציה, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר ו/או האפליקציה לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או האפליקציה במלואם או בחלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר ו/או האפליקציה ו/או כל מרכיב אחר בשירות יהיו מושבתים עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בימים א' עד ה' בין השעות 8:00-20:00, בטלפון שמספרו הוא 050-6208299, וכן בדוא"ל שכתובתו היא [email protected]. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

יודגש כבר עתה כי כל משתמש בשירות מצהיר ומודע לכך כי כל שימוש והסתמכות על השירות לרבות בכל הקשור לעדכונים על מידע רפואי ו/או תזכורות על נטילת תרופות היא באחריותו הבלעדית. כל מידע רפואי אשר עלול להיות בשירות הינו לצרכי ידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ו/או אבחון רפואי, ולא יהיו למשתמש טענות כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בנוגע לכל נזק אשר ייגרם לו ו/או לכל גורם אשר עבורו הוא משתמש בשירות כתוצאה מהסתמכות על מידע כאמור אשר אליו נחשף המשתמש.

הגדרות

"התוכן" משמעותו האתר ו/או האפליקציה, תכנים הניתנים לצפייה באמצעות המכשור, מידע שהוזן באתר ו/או באפליקציה על ידי המשתמש, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.

"השירות" משמעותו האתר ו/או האפליקציה לרבות הוראות והנחיות נלוות, המכשור שעל גביו מסופקת המערכת של המפעילה, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמשתמש רשום, או כל שימוש שנעשה בשירותי המפעילה ללא פתיחת חשבון.

"המכשור" משמעותו ציוד שמותקן על ידי המפעילה בבית המשתמש לרבות, אך לא רק, ממיר ייעודי, מצלמה ושלט שבאמצעותם ניתן להשתמש במערכת.

"שגיאות" משמעותן כל הפרעה בזמינות השירות והאתר ו/או האפליקציה וכל תקלה אחרת אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.

"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.

"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה באתר ו/או באפליקציה במהלך השימוש בשירות ובאתר ו/או באפליקציה.

על תנאי השימוש

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעילה. מוסכם ומובהר כי המפעילה מספקת מערכת ומכשור שבאמצעותם ניתן לבצע פעולות שונות ולכן היא לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר לרבות, אך לא רק, נותני שירותים שאינם עובדים של החברה ומשתמשים נוספים שניתן לתקשר עמם באמצעות השירות לרבות בכל הנוגע לסכסוך או תביעה בין הצדדים המשתמשים בשירות, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר המשתמש יוכל לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.

מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעילה. כל פרסום המופיע באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות או כדאיות התוכן המופיע בפרסום.

השימוש בשירות הינו בתשלום, והמפעילה שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשלב מרכיבים נוספים בשירות ובאתר ו/או באפליקציה אשר עשויים להיות כפופים לתשלום נוסף מצד המשתמש מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

כל המעוניין להצטרף לשירות יכול למלא את פרטיו באתר והמפעילה תיצור עמו קשר.

התקנת המכשור, תשלום, תמיכה, ביטולים והתנתקות מהשירות

משתמש המעוניין להצטרף לשירותי המפעילה יכול למלא את פרטיו באתר על מנת שהמפעילה תיצור עמו קשר לצורך תיאום התקנת המכשור.

על המשתמש לוודא כי ברשותו מכשיר טלוויזיה תקין וכן חיבור תקין לאינטרנט, כאשר יובהר כי יש צורך בחיבור לאינטרנט במהירות שלא תפחת מרוחב פס של 15 מ"ב הורדה ו-1 מ"ב העלאה כדי שהשירות יוכל לפעול בצורה אופטימאלית. המפעילה לא תהא אחראית לבעיות בשימוש במידה ורוחב הפס של המשתמש יהיה איטי יותר מהאמור לעיל.

ביכולתה של המפעילה לדאוג לחיבור משתמש לאינטרנט ככל והוא ירצה בכך. יובהר כי חיבור כאמור ייעשה על ידי צד שלישי שאינו בשליטת המפעילה והמפעילה לא תהא אחראית בכל בעיה ו/או מחלוקת הנוגעים לחיבור כאמור, וכל פנייה ו/או טענה בנוגע לאמור לעיל תופנה לאותו צד שלישי שסיפק את החיבור לאינטרנט.

המפעילה תיתן שירותי תמיכה ואחריות באמצעות מוקד תמיכה טלפוני שפרטיו מפורטים בתנאי שימוש אלה; וכן תספק אחריות על המכשור למשך שנה ממועד ההתקנה. יובהר כי תנאי אחריות אלה נתונים לשינויים בהתאם לשיקול דעת המפעילה, ובכל מקרה של הסכם פרטני מול לקוח הסותר את האחריות המפורטת בתנאי שימוש אלה, יגברו התנאים בהסכם הפרטני האמור.

יובהר כי במידה והמשתמש יעשה שינוי כלשהו בהגדרות הטכניות ו/או הגדרות התוכנה של המכשור ו/או ישתמש שימוש רשלני ו/או שימוש לא סביר במכשור ו/או ינסה לתקן ו/או לפתוח את המכשור בצורה כלשהי שלא בהרשאתה ו/או בהדרכתה המפורשות של המפעילה, האחריות על המכשור תפקע ועל המשתמש יהיה לשאת בתשלום בעבור תיקון המכשור ו/או אספקת מכשור חלופי.

המשתמש רשאי להפסיק את התקשרותו עם המפעילה בכל שלב באמצעות פנייה למפעילה בבקשה לביטול השירות.

עם מסירת הודעה כאמור המפעילה תתאם עם המשתמש את החזרת המכשור.

יובהר כי המפעילה שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה לשנות ו/או לשלב מרכיבים נוספים בשירות מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

המפעילה רשאית להודיע על הפסקת פעילות השירות בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמשים יהיו טענות נגדה בשל האמור ומבלי שהמשתמשים  יהיו זכאים להחזר כספי ו/או זיכוי בגין תשלומים ששולמו על ידיהם.

 

שימוש בטוח, אחריות ואי נטילת אחריות

ההוראות המפורטות להלן יחולו על כל המשתמשים בשירות בין אם התקינו את המכשור בביתם ובין אם הם מעורבים בו בכל דרך אחרת. יודגש כבר עתה כי אין למפעילה שליטה על כל התכנים הזמינים בשירות לרבות כל תוכן שמועלה על ידי המשתמשים, ואין לראות בתכנים משום הבעת עמדה, המלצה או ייעוץ בנוגע לתכנים המופיעים באתר ו/או באפליקציה ובכל תוכן אחר הזמין בשירות.

על מנת להשתמש בשירות על המשתמש לפתוח חשבון באמצעות מילוי טופס הרשמה ולהזין מספר פרטים.

המפעילה מאפשרת למשתמש להעלות תכנים מסוימים לרבות, אך לא רק, מילוי יומן אישי הכולל היסטוריה של פגישות עם קשישים, מידע על משתמשים הנעזרים בשירות, תזכורות לתרופות, תמונות וקטעי וידאו ו/או כל תוכן אחר שבאמצעותו המשתמש יוכל להביע את דעותיו (להלן: "תוכן משתמש"). ההוראות שלהלן יחולו על תוכן משתמש בנוסף ליתר תנאי שימוש אלה.

המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא יפרסם באמצעות השירות כל תוכן לרבות תוכן משתמש הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי השירות בפרט.

חל איסור על המשתמש להשתמש בפרטי קשר כוזבים, להתחזות לכל אדם ולהטעות את המפעילה ו/או כל משתמש בשירות בכל דרך אחרת.

ביכולתו של המשתמש לנהל יומן שבו ניתן להזין מידע כללי אודות מצבם של משתמשים בשירות לרבות, אך לא רק, אבחונים עצמיים הקשורים למצבו של קשיש המשתמש בשירות, דוח על פגישה שנערכה עם קשיש ועוד. יובהר כי כל מידע כאמור אשר עלול להיחשב כמידע רפואי או מעין רפואי המועלה לשירות מהווה תוכן שיש לראות בו כמידע כללי וראשוני בלבד, ואין לראות בו משום תחליף לייעוץ מקצועי-אישי לרבות ייעוץ רפואי, אבחון או טיפול פרטניים. כל הסתמכות על מידע כאמור היא באחריותו הבלעדית של המשתמש, ובכל מקרה של ספק יש לפנות לעצת רופא ו/או לייעוץ פרטני כאמור. כן מובהר כי כל התקשרות פרטית בינך המשתמש לבין כל משתמש אחר בשירות היא התקשרות שאינה באחריות או ו/או בשליטת המפעילה.

השירות אינו מהווה תחליף לכל פעולה מיידית הנדרשת לצורך הצלת חיים ו/או בכל מקרה חירום אחר. בכל מקרה חירום ו/או חשש לסכנת חיים יש ליצור קשר מיידי עם שירותי הצלה לרבות, אך לא רק, מגן דוד אדום או לחלופין לפנות באופן עצמאי למוסד רפואי.

השירות מאפשר למשתמש לקבל ו/או לשלוח תזכורות על נטילת תרופות. יובהר כי מדובר בשירות עזר בלבד, ואין להסתמך עליו באופן בלבדי, ובכל מקרה המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם מאי קבלת ו/או שליחת תזכורות כאמור ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כל טענה בעניין לרבות, אך לא רק, כל טענה בעניין אי נטילת תרופות כתוצאה מהסתמכות על השירות.

המפעילה רשאית לפעול כנגד משתמש המפר אילו מההתחייבויות שלעיל לרבות, אך לא רק, באמצעות חסימתו משימוש בשירות ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

המפעילה ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לתוכן המפורסם ע"י משתמשים (הנחשבים לצד ג') ונעדרת כל יכולת לבחון את כל התוכן המועלה ומתפרסם באתר על ידי המשתמש, ולפיכך אין ביכולתה לבצע סינון של תכנים ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.

המפעילה אינה שולטת בתוכן המשתמש המועלה ו/או המפורסם באתר ו/או באפליקציה, ועל כן אינה ערבה לדיוק, לתקינות ו/או לאיכות של תוכן המשתמש. המשתמש מבין בזאת שבאמצעות שימושו באתר ו/או באפליקציה, יתכן וייחשף לתוכן משתמש שהוא פוגעני, מגונה, מטעה או מעורר התנגדות מבחינתו. המפעילה לא תהא אחראית בשום מקרה לכל תוכן משתמש, לרבות לכל שגיאה או השמטה בכל תוכן משתמש, או לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא הנגרם על ידי המשתמש או שנגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בכל תוכן משתמש המשודר, מועלה, מפורסם, נשלח באמצעות דוא"ל או ההופך לזמין באמצעות האתר ו/או האפליקציה בדרך כזו או אחרת. ידוע למשתמש שהמפעילה אינה יכולה לשאת באחריות לכל הערה, תגובה או מענה שיתכן שיקבל עקב תוכן משתמש שפרסם או שידר. המפעילה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של המשתמשים אשר מועלים לשירות והיא איננה אחראית לפרסום מידע כזו או אחר המופיע בשירות.

המשתמש מאשר כי יש בידי המפעילה את הזכות (אך לא החובה) לסרב לפרסם או להסיר בכל עת כל תוכן משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמפעילה שומרת על זכותה לשנות או למחוק כל תוכן משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל או כל הוראה אחרת מבין תנאים וסעיפים אלה, נתונה למפעילה הזכות להסיר כל תוכן משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המעורר התנגדות בדרך אחרת והמפעילה שומרת את זכותה לסרב לתת שירות ללא מתן הודעה מראש לכל משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המפר את זכויותיהם של אחרים.

על המשתמש להיות זהיר ומודע לסיכונים הכרוכים בהסתמכות בלבדית על מידע רפואי או מעין רפואי שמועלה על ידי משתמשים אחרים בשירות, ובכל מקרה מצהיר כי כל שימוש ו/או הסתמכות על מידע כאמור היא באחריותו בלבד ולא יהיו לו טענות כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בנוגע לכל נזק אשר ייגרם לו ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע כאמור.

ישנם תכנים ושירותים נוספים המאפשרים השתתפות אקטיבית של המשתמש באמצעות השירות לרבות, אך לא רק, הדרכות מסוימות שניתן להשתתף ו/או לצפות בהן באמצעות השירות וכל תוכן אחר שמסופק על ידי נותני שירותים שונים הפועלים עם המפעילה. יובהר כי מדובר בשירותים שחלקם ניתנים על ידי צדדים שלישיים שאינם בהכרח קשורים למפעילה ועל כן במקרים כאמור המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על תכנים ושירותים כאמור, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על תכנים ושירותים כאמור הזמינים באמצעות השירות לרבות טענה על כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש בשירותים אחרים לרבות, אך לא רק, השתתפות בפעילויות אחרות ו/או שימוש בשירותים רפואיים לרבות שירותי חירום במקרים המתאימים. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שזמין בשירות, והמפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם על גבי השירות.  

באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל מקום אחר בשירות עלולות להופיע המלצות שונות לרבות, אך לא רק, המלצות רפואיות או מעין רפואיות. יובהר בזאת כי פרסום ו/או הצגת התוכן ו/או כל עניין אחר המוצג בשירות אינו מהווה המלצה ו/או עידוד לרכישה ו/או שימוש בכל מוצר ו/או שירות מטעם המפעילה, והמפעילה אינה אחראית לכל פעולה של המשתמש בעקבות קריאת כל תוכן המופיע באתר ו/או באפליקציה ו/או על גבי השירות. יובהר כי אין לראות במידע המוצג כאמור משום מידע ו/או המלצה מחייבים, ויש להתייעץ עם גורם רפואי או עם כל גורם מקצועי אחר המוסמך לכך בכל הנוגע למידע הזמין בשירות ולמשתמש לא תהיה כל טענה נגד המפעילה בגין כל נזק שייגרם לו ו/או לכל צד שלישי בגין הסתמכות על מידע כאמור.

המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ו/או באפליקציה ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לקישור פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר ו/או באפליקציה אין משמעו כי תוכן הקישור הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר ו/או באפליקציה אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או באפליקציה.

ייתכן כי השירות לרבות השירותים באתר ו/או באפליקציה יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהשירות יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי ושרתי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר ו/או באפליקציה עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.

השירות מתממשק עם מערכות ו/או שירותים שמסופקים על ידי צדדים שלישיים לרבות אפליקציית "WhatsApp". יובהר כי אלה שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים שאינם בשליטת המפעילה, ועל כן המפעילה לא תהיה אחראית בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה אשר ינבעו כתוצאה משירותים אלה ועוד המסופקים על ידי צדדים שלישיים.

המשתמש מסכים באופן מפורש כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.

אין המפעילה אחראית על תוכנן של מודעות פרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים אשר עלולים להופיע באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל מקום אחר בשירות לרבות כל מודעה ו/או הצעה מסחרית מטעם גופים פרסומיים. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי שעמו בוצעה ההתקשרות ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.

התחייבויות המשתמש

המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא ישלח דרך האתר ו/או האפליקציה לכל צד ג' שפרטיו מופיעים בשירות כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי השירות בפרט.

יובהר כי למפעילה אין כל יכולת לבחון את כל המידע המועלה ומתפרסם באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל מקום אחר בשירות, ולפיכך אין ביכולתה להבטיח עמידה בתנאים ובמצגים המועלים על ידי משתמשים שונים לרבות, אך לא רק, מידע הנוגע לתרופות שיש ליטול.

במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעילה תהא רשאית לפעול נגד המשתמש לרבות, אך לא רק, באמצעות חסימתו משימוש בשירות ללא כל הודעה מוקדמת מבלי שיהיה זכאי להחזר כספי כלשהו ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. כן מסכים המשתמש לשפות את המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה הנובעת או קשורה לכל טענה הנוגעת לתוכן משתמש או לכל נזק הנובע מכל עניין אחר שהמשתמש העלה ו/או פרסם באתר ו/או באפליקציה.

התקשרות עם צדדים שלישיים

המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל התקשרות עם צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק כל אינטראקציה עם משתמשים אחרים ו/או נותני שירותים הזמינים בשירות וכל תכתובת פרטית בינו לבין משתמשים אחרים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המפעילה אינה בהכרח מאמתת את כלל המידע המופיע ומועלה על ידי משתמשים בשירות ו/או מי מטעמם באתר ו/או באפליקציה ולא יהיו לו טענות נגדה בשל כל אי התאמה אשר תוצאתה במידע כוזב אשר התקבל ממשתמשים שונים. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המפעילה לערוך אימות, בדיקה ו/או סינון של תכנים המועלים בשירות ככל שתמצא לנכון לעשות כן.

אופי וסוג הייעוץ שהמשתמש עשוי לקבל ממשתמשים אחרים בשירות לרבות מדריכים נקבעים על ידי צדדים אשר המפעילה ו/או מי מטעמה אינה בהכרח שולטת ו/או אחראית להם, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה מספקת מערכת המאפשרת תקשורת משתמשים שונים והיא אינה בהכרח מתערבת בפרטים הרלוונטיים לאינטראקציה כזו או אחרת לרבות כל עניין הקשור למהלך מתן ייעוץ.

המפעילה אינה אחראית על התוכן המופיע מטעם משתמשים בשירות, ובאחריות המשתמש לוודא את כל הפרטים הרלוונטיים לעניין ייעוץ ו/או הצעה שהוא עשוי לקבל. כל טענה, תביעה או דרישה שתהיה למשתמש בכל הקשור לייעוץ ו/או הדרכה ו/או הצעה, קבלתם או תוצאותיהם לרבות, אך לא רק, כל סכסוך עם ו/או בעיה עם משתמש אליו הגיע דרך השירות יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי עמו נוצר הקשר ולא תהיה לו בגינם כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.

הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בנתוני צדדים שלישיים המופיעים באתר ו/או באפליקציה או שניתן לצפות בהן בקשר לשירות, היא של בעלי הנתונים לרבות מפרסמים ומדריכים, ועשויות להיות כפופות לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של מידע, הצעה והמלצה המוצגים באתר ו/או באפליקציה. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר ו/או לאפליקציה לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל מקום אחר בשירות, שמורות באופן בלעדי למפעילה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר ו/או האפליקציה והמערכת אשר זמינה באמצעות השירות, הדפים המקוונים, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ו/או באפליקציה ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.

אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר ו/או האפליקציה במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

אין לעשות בתוכן שימוש אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל מקום אחר בשירות. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר ו/או האפליקציה במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

בשימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירות המשתמש מסכים כי ייעשה שימוש בתוכן המשתמש אותו העלה בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או על כל חוק אחר. יובהר כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתה ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות כל דין.

המפעילה תהא רשאית להוסיף על כל תוכן משתמש שיופיע באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל מקום אחר בשירות את שמה, את הלוגו שלה, או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.

הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר ו/או באפליקציה, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר ו/או באפליקציה. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני בדוא"ל שכתובתו היא [email protected]

שיפוי

על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש;  (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש;  (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.

שימוש במידע פרטי ושירותי מיקום

המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ו/או באפליקציה. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר ו/או באפליקציה.

עם רישום המשתמש באתר ו/או באפליקציה יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה וכן לספק פרטי התקשרות שונים. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר למשתמש גישה לאזורים המוגבלים של האתר ו/או האפליקציה ו/או השירות. על אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסודיות, ולדאוג לעדכן אותם מפעם לפעם, כך שרק המשתמש יוכל להשתמש בהם. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש.

כדי שהמשתמש יוכל להזין דיווחים על ביקורים עם קשישים, על המערכת לוודא שהוא אכן נמצא בסביבת ביתו של הקשיש בעת הדיווח האמור. לצורך זה על המשתמש לוודא כי מכשירו הסלולרי מחובר לשירותי המיקום (Location/GPS) וכי הוא העניק אישור לאפליקציה לזהות את מיקומו.

דיוור ישיר

המפעילה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה בעת הרשמתו להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").

בעת ההרשמה יתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמפעילה באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.

למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

 

אבטחה

האתר ו/או האפליקציה ו/או השירות של המפעילה מאובטחים באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח באתר ו/או באפליקציה וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל משתמש בשירות מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילותו לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר ו/או האפליקציה ו/או השירות. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר ו/או באפליקציה, המפעילה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

 

תקופה וסיום

הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר ו/או באפליקציה ובשירות, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש.

המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם); (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.

המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר ו/או באפליקציה, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.

ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.

כללי, סמכות שיפוט והודעות

תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.

שאלות אודות תנאי השימוש הללו, יש לשלוח לכתובת [email protected]

המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג באתר ו/או באפליקציה.

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר ו/או באפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.   

כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום; עם הגעתו באם נמסר אישית לידי המפעילה בכתובתה הרשומה; או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד המפעילה על אי קבלה.

ללא שם